Skip to main content
| Δρόσου Δέσποινα | Σενάρια χρήσης διαδραστικών συστημάτων

Κοννεκτιβισμός: Η σύγχρονη Θεωρία Μάθησης που Αγαπά τη Διαδραστική Οθόνη

Κοννεκτιβισμός: Η σύγχρονη Θεωρία Μάθησης που Αγαπά τη Διαδραστική Οθόνη

Οι μαθητές της σύγχρονης εποχής μαθαίνουν με τρόπους που απομακρύνονται αρκετά από τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης, κυρίως λόγω των εντυπωσιακών μεταβολών στην επικοινωνία και την τεχνολογία. Η γνώση πλέον δεν βρίσκεται σε ένα σημείο, δεν παρέχεται ούτε με ένα μόνο βιβλίο και ούτε μονάχα μέσω ενός επίσημου θεσμού, ενώ ταυτόχρονα η μάθηση συντελείται σε πλούσια εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα.

Πού βρίσκεται λοιπόν η γνώση και πώς συντελείται η μάθηση σήμερα;

Για τον George Siemens, έναν από τους θεμελιωτές της κοννεκτιβιστικής θεωρίας, προϋπόθεση για να μάθει κανείς στη σύγχρονη εποχή είναι η ικανότητα να συνδέει πηγές. Στην καρδιά του κοννεκτιβισμού βρίσκεται η ιδέα ότι η μάθηση είναι μια συνεχής και διαρκής διαδικασία σύνδεσης. Έτσι, ο σύγχρονος μαθητής μαθαίνει εξερευνώντας μια πληθώρα (δια)δικτυακών πηγών γνώσης (κόμβων), λαμβάνοντας αποφάσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τον τρόπο, το χρόνο και τα εργαλεία, ώστε να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους που του έχουν ανατεθεί.

Γιατί η Διαδραστική Οθόνη συντελεί στην απόκτηση γνώσεων και οδηγεί στη μάθηση:

Η Διαδραστική Οθόνη, αξιοποιούμενη στο πλαίσιο του κοννεκτιβισμού, αναδεικνύεται ως ένα αμφίδρομο μέσο σύμφωνο με την ακόλουθη διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα μάθησης εντοπίζοντας τους κόμβους που τους αφορούν και τις συνδέσεις που θα ακολουθήσουν, διαγράφοντας μια προσωπική πορεία ανακάλυψης της γνώσης που δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς πόρους που διατίθενται μέσα στην τάξη. Ενισχύοντας την παραπάνω ιδέα, η διαδραστική οθόνη αποκτά αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης τάξης, ως ιδανικό εργαλείο:

-       Για την παροχή Πολυμέσων και Διαδραστικού Περιεχόμενου: Η διαδραστική οθόνη επιτρέπει τη χρήση πολυμέσων και διαδραστικού περιεχομένου, το οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες και να δημιουργούν συνδέσεις.

-        Για τη δημιουργία και υλοποίηση Διαδραστικών Δραστηριότητων: Η διαδραστική οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή διαδραστικών δραστηριοτήτων, που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών ή/και τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης.

-        Για την εφαρμογή της Συνεργατικής Μάθησης: Οι διαδραστικές οθόνες μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυα και περιβάλλοντα διαδικτύου, επιτρέποντας στους μαθητές να συνεργάζονται, να μοιράζονται πληροφορίες και να χτίζουν κοινωνικές σχέσεις μάθησης.

-      Για την εφαρμογή της Εξατομικευμένης Μάθησης: Η διαδραστική οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε μαθητή, παρέχοντας εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία προσωπικών συνδέσεων με το υλικό.

Πώς επηρεάζουν οι διαδραστικές οθόνες και ο κοννεκτιβισμός τις σύγχρονες τάξεις;

Οι διαδραστικές οθόνες παρέχουν αφενός τη δυνατότητα σύνδεσης με πολλές πηγές πληροφοριών και αφετέρου τη δυνατότητα για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή των βασικών αρχών της κοννεκτιβιστικής θεωρίας. Συνεπώς, έχουν τη δύναμη να μεταβάλουν το μάθημα από μια απλή εισήγηση, σε μια δυναμική και καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές σταματούν να είναι απλοί αποδέκτες πληροφοριών, αποκτούν ενεργό ρόλο και μαθαίνουν μέσα από αλληλεπιδράσεις με διάφορα γνωστικά αντικείμενα ή/και ανθρώπους δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις δικές τους σχέσεις με τη γνώση. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξελίσσεται σε έναν καθοδηγητή που διευκολύνει τους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις και να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και την εξερεύνηση ενισχύοντας ποικίλες δεξιότητες αναγκαίες για τη σύγχρονη εποχή.

Συνεπώς, με την υιοθέτηση πρακτικών σύμφωνων με τις αρχές του κοννεκτιβισμού και με την χρήση των διαδραστικών οθονών στο σχολείο τα δεδομένα της εκπαίδευσης αλλάζουν. Γίνεται πλέον εφικτή η ύπαρξη ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εποχής μας. Σε αυτό το περιβάλλον είναι αποδεκτό το γεγονός ότι υπάρχει πλούτος γνώσεων και έξω από το σχολείο και ο ρόλος του μαθητή δεν είναι να απομνημονεύει τα πάντα, αλλά να αποκτήσει την ικανότητα, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αρχικά και μετέπειτα μόνος του, να βρίσκει και να εφαρμόζει τις γνώσεις όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διαδραστική Οθόνη ως σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην τάξη, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδέονται με τη γνώση με έναν τρόπο συναρπαστικό, εποικοδομητικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

 


Μοιραστείτε το στα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα